• 0942.190.368
Tiền tệ: USD  EUR  VND 
Seal 200
14 ₫ 20 ₫
-27% tiết kiệm
(5)

<p>Khi xuất hiện hơi ẩm, hoạt chất trong SEAL 200 thẩm thấu v&agrave;o b&ecirc; t&ocirc;ng v&agrave; phản ứng với v&ocirc;i tự do để sản xuất tinh thể kh&ocirc;ng h&ograve;a tan. Sự ph&aacute;t triển của tinh thể l&agrave;m giảm t&igrave;nh trạng lỗ rộng bằng c&aacute;ch kh&oacute;a c&aacute;c mao mạch v&agrave; tr&aacute;m v&agrave;o c&aacute;c vết nứt mảnh (rộng đến 0.5mm) g&acirc;y ra bởi sự gi&atilde;n nở hoặc co ng&oacute;t. Kh&ocirc;ng giống m&agrave;ng hoặc lớp phủ chống thấm chỉ tạo th&agrave;nh lớp m&agrave;ng ngăn tr&ecirc;n bề mặt, khi gặp nước SEAL 200 tiếp tục tạo tinh thể kh&ocirc;ng thấm nước bền vững.</p>

Kéo dán gạch SikaCeram®-200 HP
36 ₫ 45 ₫
-21% tiết kiệm
(8)

<p>SikaCeram&reg;-200 HP l&agrave; keo d&aacute;n gạch gốc xi măng c&oacute; khả năng kh&aacute;ng nước với c&ocirc;ng thức đặc biệt d&ugrave;ng để d&aacute;n gạch cho s&agrave;n, tường tr&ecirc;n bề mặt b&ecirc; t&ocirc;ng, nền vữa v&agrave; c&aacute;c hạng mục trong nh&agrave;, ngo&agrave;i trời. Sản phẩm sử dụng cho c&aacute;c loại gạch men, gạch đồng chất, mosaic hay đ&aacute; granite, đ&aacute; marbles.</p>