• 0942.190.368
Tiền tệ: USD  EUR  VND 
Seal 200
14 ₫ 20 ₫
-27% tiết kiệm
(5)

<p>Khi xuất hiện hơi ẩm, hoạt chất trong SEAL 200 thẩm thấu v&agrave;o b&ecirc; t&ocirc;ng v&agrave; phản ứng với v&ocirc;i tự do để sản xuất tinh thể kh&ocirc;ng h&ograve;a tan. Sự ph&aacute;t triển của tinh thể l&agrave;m giảm t&igrave;nh trạng lỗ rộng bằng c&aacute;ch kh&oacute;a c&aacute;c mao mạch v&agrave; tr&aacute;m v&agrave;o c&aacute;c vết nứt mảnh (rộng đến 0.5mm) g&acirc;y ra bởi sự gi&atilde;n nở hoặc co ng&oacute;t. Kh&ocirc;ng giống m&agrave;ng hoặc lớp phủ chống thấm chỉ tạo th&agrave;nh lớp m&agrave;ng ngăn tr&ecirc;n bề mặt, khi gặp nước SEAL 200 tiếp tục tạo tinh thể kh&ocirc;ng thấm nước bền vững.</p>

Pu Foam A
44 ₫ 50 ₫
-13% tiết kiệm
(8)

<p>Conmik PU FOAM A l&agrave; polyol pha trộn phun, n&oacute; phản ứng với isocyanate để tạo ra bọt c&oacute; c&aacute;c dạng pe tuyệt vời như sau: Tế b&agrave;o mịn v&agrave; đồng nhất Độ dẫn nhiệt thấp Chống ch&aacute;y ho&agrave;n hảo . N&oacute; &aacute;p dụng cho tất cả c&aacute;c loại dự &aacute;n c&aacute;ch nhiệt sử dụng dạng phun, chẳng hạn như ph&ograve;ng lạnh, bồn-t&eacute;c lớn, m&aacute;i c&ocirc;ng nghiệp, đường ống quy m&ocirc; lớn v&agrave; x&acirc;y dựng ngo&agrave;i tường hoặc tường trong</p>